L’Ajuntament d’Inca atorga una subvenció de 4.000 euros a Mater per a l’atenció, prevenció i promoció de l’autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual

L’Ajuntament d’Inca ha concedit una subvenció de 4.000 euros a Mater per a l’establiment de programes específics d’atenció, prevenció i promoció de l’autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies i el desenvolupament coordinat d’accions i activitats per impulsar condicions de vida saludables. L’esmentada subvenció s’emmarca en la «Convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats socials sense finalitat de lucre per a l’any 2023».

Les actuacions del projecte van dirigides al col·lectiu de persones majors de 16 anys i en edat de treballar (16-64 anys) amb una discapacitat intel·lectual d’almenys el 33%; inclosos aquells joves amb necessitats educatives especials que, encara que no disposen d’un certificat, presenten una discapacitat intel·lectual reconeguda per part d’Educació. Així, es comptabilitza un total de 35 beneficiaris directes residents a la població d’Inca i àrees d’influència (resta de poblacions de la comarca d’Es Raiguer).

L’objectiu principal és assolir l’empoderament i la formació de la persona per afrontar reptes vitals, potenciant al màxim les preferències individuals, per tal d’aconseguir la realització d’activitats bàsiques de la vida quotidiana. De manera que tots/es els/les participants del servei puguin adoptar una vida el més autònoma possible.

En definitiva, es tracta d’un programa integral orientat als resultats i a la consecució de millores psicosocials que permetin canvis avaluables i, per això, es concep com un servei coordinat en xarxa, potenciant els recursos que s’ofereixen dins de Mater i, també, els que la pròpia comunitat brinda en entorns ordinaris amb la finalitat de garantir la màxima inclusió social.

El projecte contempla, a més a més, les famílies, identificant-les com a cuidadores primàries i assessorant-les, orientant-les i apoderant-les per aconseguir el màxim grau de benestar possible.

Skip to content