Avís legal – Condicions Generals d'Ús

1.Introducció

El present document té com a finalitat l’establir i regular les normes d’ús del Lloc http://www.orgmater.com (d’ara endavant el “Lloc”), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts propietat de CENTRE MATER a les quals s’accedeix a través del domini http://www.orgmater.com i els seus subdominis.

2.Titularitat del Lloc web

El titular del present Lloc és CENTRE MATER amb domicili en Carrer Francesc Julià, 54, codi postal 07008 de Palma i CIF: R0700137C, que pertany a la Congregació de les “Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia”, amb domicili al carrer Nèctar número 18 28022 de Madrid. Fundada el 14 de setembre de 1856 a Pina, Mallorca. Amb CIF R0700022G i inscrita en la Direcció General d’Assumptes Religiosos del Ministeri de Justícia des del 29 de març de 1982 amb número de registre 712-ES/B.

Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres trucant als telèfons 971274959 o 971760010 o per correu electrònic escrivint a mater@orgmater.org

3.Condicions d'accés.

La utilització del Lloc, suposa l’acceptació plena per l’Usuari d’aquestes condicions, per la qual cosa si no està d’acord amb el contingut de les mateixes haurà d’abstenir-se de fer ús de la web, així com dels serveis oferts en ella. CENTRE MATER es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, podent modificar, suprimir o incloure, sense previ avís, nous continguts i/o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats i les condicions d’ús de la web.

L’Usuari accepta que l’accés i ús de la web i dels continguts inclosos en la mateixa té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat, i en conseqüència es compromet a:

No utilitzar la web per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, a l’ordre públic, en general, i fer un ús lícit i honrat conforme a les presents Condicions Generals, així com abstenir-se de realitzar qualsevol acte que pogués danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web i/o impedir el normal ús i utilització per part de la resta d’Usuaris.

No manipular o alterar qualsevol contingut de la web sense el consentiment exprés i per escrit del seu titular. Qualsevol alteració, modificació o manipulació sense el consentiment del seu titular, eximeix al seu aquest de cap responsabilitat.

No reproduir, copiar, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb la preceptiva autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; així com suprimir, eludir o manipular el Copyright i altres dades identificatives dels drets de CENTRE MATER o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els ressenyats continguts.

No introduir o difondre en la web programes de dades (virus o qualsevol tipus de programari de caràcter nociu) susceptibles de provocar danys en la web.

CENTRE MATER no garanteix la disponibilitat i continuïtat de la web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis puguin produir-se, ni dels defectes tècnics, inclosos virus o altres elements lesius, qualsevol que sigui la naturalesa, derivats de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en la web.

4.Ús de cookies

A fi de prestar un millor servei, pot ser que CENTRE MATER arribi a emmagatzemar en l’ordinador de l’Usuari petits fitxers d’informació denominats cookies, els quals poden ser utilitzats per al correcte funcionament d’alguns dels serveis que s’ofereixen, així com per a realitzar estadístiques d’ús, diagnosticar problemes en la web, i per a l’administració d’alguns dels serveis oferts. En cas d’utilitzar cookies serà establert en una política independent que figurarà en el mateix lloc que la resta d’informació legal d’http://www.orgmater.com

Per a limitar o restringir l’admissió de cookies en el seu equip, l’Usuari pot configurar el seu navegador a aquest efecte.

5.Responsabilitats

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que CENTRE *MATER o qualsevol tercer pugui sofrir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per les presents Condicions Generals.

CENTRE MATER no assumeix cap responsabilitat ni realitza cap control sobre els possibles enllaços que contingui la web a continguts externs a aquesta; no obstant això, retirarà aquells enllaços que incloguin continguts il·lícits tan aviat com pugui conèixer-ho.

6.Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’Usuari reconeix que tots els continguts de la web i, en concret, de tota la informació i materials, l’estructura, selecció, ordenació i prestació dels seus continguts, programes i desenvolupament d’aplicacions utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial propietat del titular de la web o, en el seu cas, de tercers.

En cap cas l’accés als mateixos o la seva utilització per part de l’Usuari implicarà cap mena de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de CENTRE MATER o del tercer titular dels drets afectats.

CENTRE MATER és titular dels elements que integren el disseny gràfic del seu web, els menús, botons de navegació, el codi, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en altres casos, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius mostrats en aquesta pàgina són propietat de CENTRE MATER i/o de terceres empreses. Es prohibeix usar-los o descarregar-los permanentment, copiar-los o distribuir-los per qualsevol mitjà sense el preceptiu consentiment del seu titular.

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer considerin que qualsevol dels continguts ha estat introduït en la web amb violació dels seus drets de Propietat Intel·lectual o Industrial haurà d’enviar una notificació a CENTRE *MATER identificant-se a si mateix i al titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial suposadament infringits, aportant títol o acreditació de la representació dels esmentats drets.

7.Protecció de dades

En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), CENTRE MATER, l’informa que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari electrònic que apareix en el nostre Web *Site, així com aquelles dades als quals CENTRE MATER accedeixi a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través del Web www.orgmater.com , seran recollits en un fitxer el responsable del qual és CENTRE MATER amb domicili a aquest efecte en Carrer Francesc Julià 54 on podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD.

El no emplenament dels camps obligatoris que apareixen en qualsevol formulari de registre electrònic podrà tenir com a conseqüència que CENTRE MATER no pugui atendre la seva sol·licitud.

Les finalitats de la recollida de les seves dades personals són les que particularment s’indiquin en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.

Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran utilitzats per a atendre les seves sol·licituds d’informació, així com informar-lo sobre noves activitats, productes i serveis.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Si en completar les seves dades en el corresponent formulari ha manifestat la seva voluntat de rebre informació a través de correu electrònic, consent així mateix al fet que li remetem comunicacions comercials per via electrònica segons l’exigit per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

8.Confidencialitat

Tota informació que qualsevol de les parts comuniqui o faciliti a l’altra o a la qual tinguin accés qualsevol d’elles, serà considerada confidencial i no podrà ser divulgada, mostrada, reproduïda, copiada, discutida amb tercers, ni empleada per cap de les parts per a fins aliens als quals van motivar la seva comunicació.

9.Legislació aplicable i jurisdicció

La present pàgina web es regirà per la llei espanyola a exclusió de les seves regles de conflicte de llei. Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors en matèria de competència jurisdiccional pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la utilització de la Web o dels serveis vinculats a la mateixa se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Palma (Espanya), renunciant expressament els usuaris al seu fur propi si el tinguessin.

Skip to content