Comença el procés d’escolarització per al «Curs Escolar 2021/2022»!

Avui, dia 3 de maig del 2021, s’inicia, mitjançant el procediment d’admissió, el procés d’escolarització per al «Curs Escolar 2021/2022». Aquesta és la relació de documents que heu d’entregar, de forma presencial, a la Recepció del Centre d’Educació Especial de Mater:

 • Sol·licitud de plaça emplenada i firmada.
 • Dictamen d’Escolarització.
 • Fotocòpia (o original) del DNI del/de l’alumne/a.
 • Fotocòpia (o original) del DNI del pare(s) i/o de la mare(s) o dels tutors legals.
 • Fotocòpia (o original) del Llibre de Família, inclosa la pàgina on consta l’alumne/a.
 • Fotocòpia (o original) del Llibre de Família Nombrosa, si n’és el cas.
 • Certificat d’empadronament de l’alumne/a.
 • Certificat de discapacitat de l’alumne/a.
 • Certificat de discapacitat del nucli de convivència, si n’és el cas.
 • Document acreditatiu d’acolliment familiar i/o de família monoparental, si n’és el cas.
 • Declaració jurada, en aquells casos en els quals la sol·licitud consti d’una única firma i no s’hagi justificat la pàtria potestat exclusiva (al Centre d’Educació Especial de Mater es compta amb un model).

Si teniu qualsevol mena de dubte, podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria del Centre d’Educació Especial de Mater (Rosi Estela) a través del número de telèfon 971 27 49 59 o del correu electrònic ‘secretaria@orgmater.org. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de les 09.00 a les 15.00 hores.

A continuació, us donam a conèixer algunes de les dates més importants del procés d’escolarització per al «Curs Escolar 2021/2022»:

 • Presentació de les sol·licituds de plaça. De dia 3 de maig a dia 14 de maig del 2021.
 • Publicació de la puntuació provisional. Dia de juny del 2021.
 • Presentació de reclamacions. De dia 2 de juny a dia 4 de juny del 2021.
 • Publicació de les llistes definitives. Dia 17 de juny del 2021.
 • Procés de matriculació. De dia 24 de juny a dia 30 de juny del 2021.

El Centre d’Educació Especial és un col·legi per a infants i joves que necessiten una adaptació curricular específica. A Mater, treballam les habilitats acadèmiques conjuntament amb l’autonomia personal per tal d’aconseguir que els i les alumnes siguin persones integrades en el seu entorn. L’atenció personalitzada i el compromís i la professionalitat de l’equip són els principals eixos que ens caracteritzen.

El CEE està ubicat a la barriada de Son Gotleu (Palma) i compta amb unes instal·lacions completament equipades per satisfer les necessitats de les persones amb altres capacitats. A més, estan adaptades per aquells/es alumnes amb mobilitat reduïda. L’horari lectiu és de les 9.00 a les 14.00 hores.

Skip to content