Mater continuarà incrementant les oportunitats de participació social i la inclusió real de les persones amb diversitat funcional gràcies a l’IRPF Social

El projecte d’«Oci i Voluntariat» de Mater obté el suport de la Conselleria d’Afers Socials i Esports de les Illes Balears. L’organització rep 39.446,60 euros de la «Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per a projectes a executar durant els anys 2023 i 2024».

El programa d’«Oci i Voluntariat» de Mater pretén afavorir el compliment de la missió de l’organització, incrementant les oportunitats de participació social i la inclusió real de les persones usuàries de l’entitat, partint sempre de les possibilitats i els interessos de cada una i acompanyant-les en el gaudi de recursos d’oci en contextos naturals. El projecte beneficia a un total de 100 persones de forma directa i a unes 300, indirectament.

Els objectius generals del programa d’«Oci i Voluntariat» de Mater són:

  • Consolidar i enfortir la figura de les persones voluntàries a l’organització, fomentant el voluntariat recurrent. En aquest sentit, s’impulsen accions dirigides a millorar la línia de treball en matèria de captació i formació de voluntàries i voluntaris.
  • Dissenyar actuacions que promoguin loci inclusiu i l’establiment de vincles significatius. Mitjançant la fixació individualitzada d’itineraris d’accés a recursos comunitaris a partir de les preferències i necessitats de les persones i involucrant a les seves famílies. Els suports són intermitents en funció de la situació de capacitats de l’usuari/ària.

El Servei dOci i Voluntariat de Mater

El rol de les persones voluntàries juga un paper central en l’ajuda a la consecució dels fins de Mater com a entitat, actuant com a agents transformadors que contribueixen a donar suport als serveis de l’organització de manera puntual o periòdica. El/la voluntari/ària és concebut/da com un membre actiu del procés i l’evolució de les persones usuàries i assumeix la responsabilitat de fixar-se en les prioritats i les línies d’actuació establertes.

La necessitat més expressada per part dels diferents serveis de Mater és la recerca de persones de suport que afavoreixin l’accessibilitat als recursos comunitaris– minimitzant les barreres físiques, cognitives i sensorials presents en contextos naturals- en condicions d’igualtat a la resta de la ciutadania.

Precisament, aquestes limitacions duen associades un deteriorament en les relacions socials i les activitats d’oci i temps lliure, que es tradueix en una menor implicació o inclusió dins de la comunitat. Salvar l’esmentada situació de desavantatge inicial és la motivació de Mater i és aquí on té una major incidència el Servei d’Oci i Voluntariat.

Skip to content