Mater promou l’envelliment actiu i saludable de les persones amb diversitat funcional gràcies a l’IRPF Social

El projecte d’«Envelliment Actiu i Saludable» de l’organització Mater obté el suport de la Conselleria d’Afers Socials i Esports de les Illes Balears. L’entitat rep 26.894,25 euros de la «Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per a projectes a executar durant els anys 2023 i 2024».

L’esmentat projecte té la finalitat d’afavorir un procés d’envelliment saludable de les persones amb diversitat funcional majors de 45 anys* de Mater– així com, també, dels seus familiars- a través d’un programa multidisciplinari i des d’un enfocament preventiu. D’aquesta manera, es pretén promoure l’autonomia personal i la vida independent i millorar la qualitat de vida dels beneficiaris/àries (96 de forma directa) i les seves famílies.

Sota els principis d’individualització, suport, normalització i globalització, el projecte d’«Envelliment Actiu i Saludable» de Mater està basat en un model d’intervenció estructurat a través dels següents eixos:

  • Àrea de Psicologia. Els/les tècnics/ques realitzen una avaluació o diagnòstic inicial de l’estat mental i físic de l’usuari. Les finalitats són la detecció precoç del deteriorament cognitiu i la implementació d’activitats d’estimulació cognitiva.
  • Àrea de Salut i Fisioteràpia. Els/les professionals controlen i fan seguiment de la salut dels participants, fomentant hàbits de vida saludables amb l’ajuda de tallers i rutines d’exercicis, tot sempre en funció de la capacitat física de cada persona.
  • Àrea de Famílies. Els/les treballadors/es socials valoren l’existència de possibles factors de risc psicosocials presents a les famílies i desenvolupen accions d’informació, orientació i assessorament en matèria d’envelliment actiu i saludable. Per altra banda, es potencia, també, la relació de les famílies amb la comunitat de referència i el manteniment dels seus vincles significatius.

L’envelliment de les persones amb diversitat funcional: la doble dependència

L’envelliment de la població amb diversitat funcional està condicionat per l’aparició d’un nou repte, l’anomenada doble dependència. Entenem per doble dependència el fet pel qual els/les cuidadors/es primaris/àries (majoritàriament, els/les familiars) pateixen una situació de clara vulnerabilitat- a conseqüència del seu propi procés d’envelliment- i, per altra banda, i a la vegada, aquests/es cuidadors/es primaris/àries ho són de persones amb discapacitat intel·lectual. És a dir, es dona la situació de dependents que cuiden daltres dependents.

En la majoria dels casos, són les famílies les que exerceixen el paper de cuidadors/es informals (un 85% dels casos), amb un perfil que es caracteritza, generalment, per:

  • Absència de capacitació sobre els cuidats que ha de rebre la persona cuidada.
  • Dona (un 83% dels casos dels cuidadors/es familiars).
  • Edat mitjana de 52 anys.
  • Comparteixen el domicili amb la persona cuidada.
  • En el 60% dels casos, els/les cuidadors/es presten cuidats diaris, i sense horari límit, a la persona dependent.
  • No tenen una ocupació laboral remunerada.
  • Encara que en alguns casos comparteixen el rol del cuidador amb altres, en moltes ocasions, no reben ajuda d’altres persones.

A Mater, observam que la població en procés d’envelliment s’ha duplicat i que les situacions de doble dependència han augmentat substancialment.

(*) Edat considerada, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, com la d’inici del procés d’envelliment.

Skip to content