Cadires de rodes, una de les despeses subvencionables

Ajudes Econòmiques per a Persones amb Discapacitat (IMAS) | Preguntes i respostes

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha obert la Convocatòria d’Ajudes Econòmiques Individuals per a Persones amb Discapacitat i Persones Majors.

1. En què consisteix aquesta convocatòria?

S’atorguen prestacions econòmiques individuals per finançar ajudes tècniques i tractaments rebuts durant els anys 2019 i 2020, que permeten aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat, així com suplir o complementar les seves limitacions i mancances funcionals, facilitant el desenvolupament de la vida diària i augmentant la qualitat de vida i el benestar social.

2. Què es pot sol·licitar?

Tractaments professionals sociosanitaris (psicomotricitat, logopèdia, psicoteràpia, etc.), ajudes tècniques (pròtesis, ortesis, etc.), prestació per despeses de transport per a tractaments rehabilitadors i ajudes a la mobilitat (obtenció del permís de conduir, vehicles adaptats, etc.).

3. A qui va dirigit?

Persones empadronades a Mallorca menors de 65 anys a la data de presentació de la sol·licitud i amb un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33%, al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, la renda personal de la qual no superi les quantitats indicades al punt 10.6 de la convocatòria.

4. Quins són els requisits?

Es té en compte un barem econòmic. Les persones interessades que compleixin els requisits generals que determinen les bases de la convocatòria podran presentar les sol·licituds amb els formularis normalitzats.

Les despeses realitzades han de correspondre:

 • En relació amb els tractaments sociosanitaris, període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020.
 • En relació amb l’adquisició d’ajudes tècniques, període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

5. Quina documentació heu de presentar?

El formulari de sol·licitud ha d’anar acompanyat de les factures oficials originals i de la resta de la documentació que s’estableix al punt 11.2 de la convocatòria.

6. Quan finalitza el termini per presentar la sol·licitud?

El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 24 de novembre de 2020.

7. On podeu informar-vos i presentar la sol·licitud?

 • Es poden presentar els documents per registre electrònic (en el següent enllaç: bit.ly/RegistroElectrónicoGOB), dirigint la documentació a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (en castellà) o bé, als òrgans de l’administració insular a qualsevol de les oficines de registre.
 • També és possible lliurar-los als registres oficials de l’Administració General de l’Estat, del Govern dels Illes Balears, dels consells insulars o dels municipis que han signat el conveni de col·laboració per implantar un registre únic d’entrada de documents.
 • Així mateix, existeix la possibilitat de presentar les sol·licituds a qualsevol de les oficines de l’IMAS:
  • C/General Riera, número 67, 07010, Palma. Telèfon: 971 763 325.
  • C/General Luque, número 223, primer pavelló a l’esquerra, 1r pis, 07300, Inca. Telèfon: 971 880 216.
  • C/Del Bonjesús, número 2, 07500, Manacor. Telèfon: 871 986 142.
 • Us podeu informar a través de la vostra treballadora social de referència a Mater.
Skip to content