Alguns dels participants del programa

Catàleg de programes per a les persones ateses en el servei de Promoció de l’Autonomia

El servei de Promoció de l’Autonomia, posat en marxa al 2018, es dirigeix a persones en edat laboral amb una discapacitat intel·lectual del 33% o superior reconeguda. Es tracta d’un servei transversal que brindam a Mater als i les majors de 16 anys a petició de la pròpia persona, de la seva família o dels i les professionals de la nostra entitat. Com a servei transversal que és engloba diferents programes amb un objectiu comú: treballar la millora de l’autonomia personal.

Activitats de la vida diària

És el conjunt d’activitats individuals o grupals dirigides al fet que els beneficiaris/as adquireixin i potenciïn aquelles habilitats implícites en la vida diària que promoguin el nivell d’autonomia personal.

Activitats en autodirecció

Aquestes es dirigeixen a empoderar a les persones i els seus familiars en la presa de decisions i defensa dels seus drets així com aquelles que promocionin la participació en la comunitat des del principi d’accessibilitat i inclusió.

Alfabetització informàtica i ús de les TICS

Aquestes activitats es dirigeixen a formació individual o en petit grup per a l’adquisició i potenciació de l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació

Activitats de prevenció i atenció a la salut

Podem diferenciar dos tipus d’activitats en aquestes àrees, les d’aprenentatge i prevenció mitjançant l’atenció directa, sessions individuals o grupals i aquelles tasques de coordinació i seguiment amb entitats sanitàries dutes a terme per el/la referent/ del beneficiari/a.

Atenció psicològica

Aquestes activitats es realitzen principalment de manera individualitza o en petit grup per part del psicòleg/a del servei. Es vol vetllar pel benestar psicològic i mental del beneficiari/a, realitzant activitats que van des de la prevenció, apoderament d’estratègies o de coordinació amb altres serveis sociosanitaris o administracions com l’IBAS.

Atenció personal i social

El conjunt d’activitats es dirigeixen principalment a protegir els drets de la persona i prevenir les possibles situacions de vulnerabilitat i d’exclusió social a la qual es pot trobar la persona amb discapacitat intel·lectual.

Activitats socials i comunicació

És el conjunt d’activitats educatives i desenvolupament personal per a l’adquisició, manteniment i generalització d’aquelles habilitats socials i comunicatives efectives que possibilitin ampliar les relacions socials i la seva autonomia social.

Vida en comunitat

Es dirigeix a oferir els suports per a la vida en la comunitat, pretendre potenciar al màxim la inclusió dels participants en el seu mitjà social immediat, promocionant la participació i el rol social afegit de les persones amb D.I en la seva comunitat

Atenció especialitzada a les famílies

El programa atén les famílies que així ho desitgen per a formar-les, empoderar-les i fer-les partícep en la promoció de l’autonomia dels seus fills/es.

És a través d’aquests eixos d’actuació que s’apunta cap a l’objectiu general del programa: atendre les persones amb discapacitat intel·lectual en situació de dependència i que presenten dificultats d’integració soci-familiar, mitjançant la promoció de la seva autonomia personal, orientant-se cap a la consecució d’una millor qualitat de vida.

El servei de Promoció de l’Autonomia és possible gràcies a la col·laboració de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

Skip to content