Mètode Teacch, un programa específic per a l’alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista

Sabem que el ventall d’alumnes amb TEA és molt ampli, per la qual cosa, la nostra visió i enfocament amb aquests alumnes difereix notablement dels uns als altres en funció de la problemàtica que portin associada. Pensam que és inviable incloure’ls tots en un mateix calaix, sent l’especificitat en els recursos humans i materials una de les principals mesures que ens permetran treballar de la forma en què aquests alumnes necessiten.

Actualment estam duent a terme en el nostre centre educatiu programes d’intervenció específics per a alumnat amb TEA. Són programes que han demostrat ser eficaços en aquesta mena de població permetent a l’alumnat adquirir una autonomia de treball dins de l’aula. Es tracta de programes que requereixen des de recursos humans a nivell tècnic, per a aplicar tècniques específiques i així aconseguir disminuir conductes auto-lesives i hetero-agressives. Dins de l’aula es tracta d’aplicar sistemes alternatius de comunicació (SAC) i la metodologia Teacch.

El mètode de treball és la clau per aconseguir una estructura i entorn predictible: L’estructuració física de l’entorn, l’ús d’agendes, horaris i sistemes de treball, desenvolupant materials visualment clars i organitzats, són els components centrals d’aquesta proposta. El control de l’ambient, els espais i materials, han demostrat ser efectius per a desenvolupar habilitats. La idea principal és fer servir suports visuals en les activitats per a fomentar la independència i destreses necessàries. La finalitat, aconseguir alumnes més capaços de realitzar autònomament les tasques proposades, a l’aula i en la seva vida diària.

Tots aquests programes necessiten d’un entrenament individualitzat 1 a 1 en una fase inicial per a progressivament disminuir les ajudes i poder progressar a intervencions més autònomes. Aquests assoliments en l’alumnat es produeixen gràcies a la possibilitat que es pugui treballar dins de la metodologia Teacch adaptada a la necessitat de l’alumne. Hi ha alumnes en els quals el progrés dins de l’etapa educativa està sent molt favorable i han aconseguit poder ser integrats en aules del mateix centre convivint amb alumnes d’altres perfils gràcies als recursos humans invertits durant aquest temps.

Skip to content