La forta inversió per a la millora de les infraestructures protagonitza, a Mater, l’any 2021, marcat per la consolidació de les xifres d’atenció de l’exercici anterior

La consolidació de les dades assolides en els darrers anys, l’execució d’un decidit programa d’inversions que pretén millorar les infraestructures, equipaments i eines i la implantació d’un nou model d’intervenció han marcat el passat any, 2021, a l’organització Mater. Així, a l’exercici anterior, l’entitat donà suports a un total de 1.476 persones i a més de 1.265 famílies. Unes xifres molt similars a les aconseguides en el 2020. La directora general de l’organització, Bàrbara Mestre, explica que «Mater està compromesa amb el creixement sostenible basat en la qualitat i no pas en la quantitat». «Aquestes dades són una realitat gràcies als magnífics professionals de Mater i a la inestimable col·laboració de les institucions (especialment, del Govern de les Illes Balears i del Consell Insular de Mallorca)», subratlla Mestre.

«L’entitat vol oferir a les persones a les quals brindam tota mena de suports serveis excel·lents i això passa, inevitablement, perquè puguin gaudir d’unes instal·lacions adaptades on sentir-se capaces de créixer i desenvolupar-se», sosté Mestre. En aquest sentit, Mater destaca el «Projecte TEA», la nova residència al «Centre Mater» i «Mater Randa» com a tres de les principals inversions executades durant el 2021. Iniciatives que descansen en el canvi de mirada que propugna Mater en relació amb les persones amb diversitat funcional, el qual deixa enrere l’atenció assistencialista per donar pas a una metodologia de treball centrada en la persona; partint de les seves competències, preferències i expectatives de futur amb la finalitat que puguin materialitzar el seu pla de vida.

Per altra banda, l’any 2021, es portà a terme un total de 32 projectes. En aquest sentit, la presidenta del Consell d’Administració de MaterAlicia García, assegura que «programes com «Envellint Junts», protagonista de l’Anuari de l’Envelliment de les Illes Balears 2021, campanyes com «Mater amb l’Agenda 2030», que arribà a unes 97.000 persones en pocs mesos, o els tres premis assolits al concurs de la II Setmana Gastronòmica de la Serra de Tramuntana són només petits exemples de com l’organització va donant passes en la implementació de projectes que reclama el moment actual». «És possible afirmar que Mater és un referent present i visible dintre de la societat mallorquina», advoca García.

Perfil de la persona usuària i treballadora de Mater

Per edat, el col·lectiu d’usuaris/àries més nombrós és el dels 0 – 6 anys (34,8%), seguit de prop pel de 22 – 45 anys (29%). El percentatge d’homes (60%) destaca per damunt del de dones (40%) i el 36,7% de les persones ateses presenten un grau de discapacitat major del 64%. Per altra banda, els serveis de Mater que tenen un major nombre de persones usuàries són: «Atenció Primerenca» (566), «Ocupacional» (266) i «Formació i Inserció Laboral» (201).

Pel que fa als i a les professionals de l’entitat, el total se situà, l’any 2021, en 436. Les dones representen més del 74% de la plantilla, la qual gaudeix d’una alta estabilitat laboral: el 72,7% té un contracte de caràcter indefinit. A més, l’Índex de Satisfacció General de les Persones Treballadores és de 2,76/3 d’acord amb els resultats de la darrera enquesta realitzada sobre aquesta matèria.

El Centre Especial d’Ocupació en xifres

Mater posa a disposició dels seus usuaris i usuàries en edat laboral llocs de treball protegit a través del Centre Especial dOcupació (CEO) d’imprescindibilitat social i sense ànim de lucre. L’any 2021, el nombre de treballadors/es del CEO fou 73, representant, les persones amb diversitat funcional, el 84,9% del personal i sent 26 els i les alumnes del projecte de Formació Dual que estudiaven a les seves instal·lacions.

Els esmentats llocs de feina són una oportunitat perquè les persones guanyin autonomia i aprenguin a desenvolupar-se en el mercat laboral. La sostenibilitat i el respecte al medi ambient són els eixos principals sobre els quals es vertebren les seves diferents línies de negoci: Mater TourismProducció Agrícola EcològicaBrigades de Neteja, Jardineria i Manteniment, Bugaderia, Cuina, Càtering i Bar i Reparació de Plàstics (PRS). A més, Mater presentà, l’any passat, el nou producte del Centre Especial dOcupació de l’organització: la panera de Nadal amb valor social afegit. Per altra banda, en el 2021, s’han començat a dur a terme tot un seguit d’encàrrecs relacionats amb la conservació de petites infraestructures públiques (com mobiliari urbà): fusteria, pintura i/o recuperació d’elements metàl·lics, entre d’altres.

L’hotel d’interior «Mater Ariany» assolí l’any 2021, de mitjana, un 57,17% d’ocupació durant els mesos d’estiu (juny, juliol, agost i setembre), el que suposà més del doble respecte a l’exercici anterior (19,89%). En termes generals, el nombre de clients/es que han acollit els establiments turístics de Mater el 2021 (10.287) s’ha incrementat un 371,88% en relació amb el 2020 (2.180). Altrament, les persones treballadores del Centre Especial dOcupació de Mater serviren uns 89.265 menús (any 2021).

El voluntariat com a agent transformador

L’any passat, 2021, Mater incorporà 40 nous/ves voluntaris/àries. Així, el «Servei de Voluntariat» de l’entitat registrà un total de 51 persones; 36 d’elles desenvoluparen l’acció voluntària de manera recurrent. La modalitat més demandada fou la presencial– on la vinculació i el tracte proper esdevenen dos dels aspectes més valorats-, mentre que 7 voluntaris/àries es dedicaren exclusivament a l’opció telemàtica. Per altra banda, el servei de Mater que comptà amb un nombre més elevat de persones voluntàries fou el d’«Habitatge Supervisat» (35%).

En el 84% dels casos, la funció de les esmentades persones és fomentar la participació social dels usuaris/àries de l’organització, és a dir, donar suport en l’accés i la interacció amb els recursos comunitaris.

Skip to content